Semalt hünärmeni, onlaýn galplyklar we aldawlar hakda öwrenmelidigiňizi kepillendirýär - Ine, munuň sebäbi

Onlaýn galplyk köplenç "internet galplygy" ýa-da "kezzaplyk" diýilýär. Galplygyň bu görnüşi, e-poçta spamy ýaly birnäçe görnüşde ýüze çykýar. Galp poçta pul sargytlaryny ulanmak ýa-da ýasamak üçin jeza ABŞ-da on ýigrimi ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aldawçylar köplenç haýyr-sahawat guramalarynyň wekili bolup görünýärler we tebigy betbagtçylyklardan, terrorçylykly hüjümlerden, sebitdäki konfliktlerden ýa-da epidemiýalardan ejir çekenlere kömek soraýarlar. Onlaýn kezzaplygyň pidasy bolsaňyz, hasabaty Awstraliýanyň Kiberjenaýatçylyk Onlaýn Hasabat Ulgamyna (ACORN) mümkin boldugyça ir tabşyrmagyňyz möhümdir. Bu tora berlen hasabatlar derňew üçin polisiýa ýa-da aňtaw gullugyna iberilýär.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jeýson Adler, hüjümlerden goranmak maksady bilen onlaýn galplyklaryň görnüşlerine ünsi jemleýär.

Onlaýn galplyklaryň iň köp ýaýran görnüşleri Internet bank galplyklary, kezzapçylyk, şahsyýet ogurlygy, söwda we auksion saýtyndaky galplyklar.

Internet bank galplyklary

Hususy edara ýa-da haker tarapyndan aktiwleri, şahsy maglumatlary, emläk ýa-da pul almak üçin potensial bikanun serişdeleri ulanmak hökmünde kesgitlenilýär. Internet bank galplyklarynyň iň köp ýaýran görnüşleri gatyrlary işe almak we balyk tutmak. Hakerler jikme-jiklikleriňize girmek üçin köplenç parol ýa-da ulanyjy ady ýaly duýgur maglumatlaryňyzy ulanýarlar. Şeýle maglumatlary zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary ibermek arkaly planşetleriňizden, ykjam enjamlaryňyzdan ýa-da noutbuklaryňyzdan alyp bilerler.

Şu günler köp adam bank hasaplaryna girmek üçin mobil we smartfonlaryny ulanýar. Jenaýatçylar maglumatyňyza girmek kyn bolmagynyň mümkindigini bilýärler. Şeýlelik bilen, galp e-poçta iberýärler ýa-da gizlin maglumatlary açyp, belli baglanyşyklara basmagyňyzy haýyş edýärler. Näbelli e-poçta jogap bermeli däl. Şeýle hem näbelli baglanyşyklara basmazlyk we size goşundy ibermegi dowam etdirýän adamlara üns bermezlik möhümdir.

Fişing, beýleki tarapdan, elektron aragatnaşygynda ygtybarly guramalar hökmünde gizlenip, ulanyjy ady, parol, PayPal ID we kredit kartoçkasynyň maglumatlary ýaly duýgur maglumatlary almaga synanyşykdyr.

Specialöriteleşdirilen spam süzgüçleri, gutularyňyza girýän fişing hatlarynyň sanyny azaltmaga kömek edýär. Şeýle hem maglumatyňyzy saklamak üçin wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini gurup bilersiňiz. AFP spam hatlaryna jogap bermezligiňizi we mümkin boldugyça ir pozmagyňyzy maslahat berýär. Goşundylar bar bolsa, şol goşundylary hiç haçan açmaly däl, sebäbi islenmeýän programmalar ýa-da wiruslar bolup biler.

Söwda we auksion saýtyndaky galplyklar

Hakerler köplenç meşhur onlaýn bölek dükanlaryna meňzeýän galp satyjy web sahypalaryny döretmek üçin iň täze tehnologiýany ulanýarlar. Has köp adamy özüne çekmek üçin çylşyrymly düzülişleri we dizaýnlary ulanýarlar. Şahsy maglumatlaryňyzy, kredit kartoçkalaryňyzyň jikme-jikliklerini ýa-da PayPal ID-ni şeýle web sahypalaryna salmagyňyz möhümdir. Onlaýn auksion saýtlarynyň hemmesinde berk düzgünler bar. Aldawçylar bu web sahypalary arkaly size hüjüm edip bilmeýärler we auksion saýtlarynyň daşyndaky adamlar bilen nähili işleşmelidigini bilýärler. Onlaýn galplyklaryň töwekgelçiligini azaltmak üçin Awstraliýa bäsdeşlik we sarp ediş topary bilen maslahatlaşyp bilersiňiz. EBay ýaly auksion web sahypalaryny ulananyňyzda, kredit kartyňyz ýa-da PayPal hakda hiç zat soramazlar.

Umumy maslahat

Şübheli e-poçta alýan bolsaňyz, iň oňat we aňsat usul, mümkin boldugyça ir pozmakdyr. Şol e-poçta arkaly iberilen goşundylara basmazlyk hem möhümdir.

mass gmail